ประกาศลำดับทองแผนหลัก

 

ลำดับทองแผนหลัก file 1

 

ลำดับทองแผนหลัก file 2


 

 

 

ประกาศ

 

                    เรียน สมาชิก ฟอร์มอร์ไลฟ์ ทุกท่าน

 

                           ชุดโปรโมชั่น  3,500 บาท ฟรีค่าสมัครสมาชิกหมดเขต วันที่ 31 ม.ค.2558 นี้เท่านั้น

                   บริษัทจะทำการคิดค่าสมัคร 250 บาท ทุกโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2558 เป็นต้นไป

                                 

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลทองคำหนึ่งสลึง

 

                          1.  0032454     ธันย์ชนก เตชะเต่ย

                          2.  0025073     สถาพร อรัญญะ

                          3.  0032250     มินิโมบายอุไรวรรณ มณีเทพ

                          4.  0031145     มินิโมบายทัศนีย์ คำชัยวุฒิสกุล

                          5.  0031047     มินิโมบายขนิษฐา จินะกานนท์

                          6.  0030980     มินิโมบายกัลยกร กำมหาวงษ์

                          7.  0030977     มินิโมบายอรกัญญา นามวิชัย  

                          8.  0026526     ทองรัก อรัญญะ

                          9.  0030978     ธนภัทร นามวิชัย

                          10. 0030845     ประเสริฐ กันภัย

                          11. 0030979     ฤทธิภพ นามวิชัย

                          12. 0027792     วิไลรัตน์ พิมพันธุ์

                          13. 0031049     เซ็นเตอร์วันปิยะ จินะกานนท์

                          14. 0033754     โมบายเอกพัชร์ วงศ์ชัยธนสิน

                          15. 0026438     Palinya Wangxay

                          16. 0023656     ปรวิทย์ สิงห์ลอ 01

                          17. 0031457     เจริญ คำตั๋น


 

 

 

ประกาศ

 

                    เรื่อง การปรับเงื่อนไขโมบายและมินิโมบาย

                    เรียน สมาชิก ฟอร์มอร์ไลฟ์ ทุกท่าน

 

                            ตามที่บริษัทจัดให้มี มินิโมบายและโมบาย เพื่อสะดวกในการบริการประชาชน

                    และสมาชิกของบริษัท ได้มีสมาชิกที่เปิด มินิโมบายและโมบายไว้กับบริษัท โดยมี

                    รายละเอียดตามเอกสารขอเปิด แต่ในระยะเวลาไม่สามารถแจงคะแนนผ่านเงื่อนไข

                    10,000 คะแนนต่อเนื่อง 3 เดือน เงื่อนไขจะถูกปรับลดลงตามนี้

                            - คะแนนแจงผ่านมินิโมบายหรือโมบาย จะได้รับ 2%

                            - ค่าบริหารรหัสผ่านมินิโมบายหรือโมบาย จะได้รับ 20 บาท

                            สมาชิกที่เปิดเซ็นเตอร์ บริษัทไม่สามารถแจงคะแนนตามเงื่อนไข 30,000 คะแนน

                    ต่อเดือน  3 เดือนต่อเนื่อง    จะปรับลดลงตามนี้

                           - คะแนนแจงผ่านเซ็นเตอร์ จะได้รับ 5%

                           - ค่าบริหารรหัส จะได้รับ 50 บาท

                                 

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ณัฐวัสส์ นามวิชัยสกุล)
     ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

ประกาศ

 

                    เรื่อง โปรโมชั่นแผนยูนิเลเวล

                    เรียน สมาชิกบริษัทฟอร์มอร์ไลฟ์ ทุกท่าน

 

                             ตามที่บริษัท ฟอร์มอร์ไลฟ์ ได้มีการจัดการส่งเสริมการประกอบกิจการให้กับ

                    สมาชิกและพี่น้องระชาชนทั่วไป ตามที่แผนการตลาดที่ได้จดแจ้งกับสำนักงาน

                    คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน และสามชิกของบริษัทฯ

                    ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการตามแบบแผนยูนิเลเวล แบบง่าย

                    บริษัทจึงขอประกาศ ใช้แผนยูนิเลเวล เพื่อให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้มีรายได้

                    แบบง่าย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557-31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดดังนี้

                             1. แผนยูนิเลเวล 1 แตก 6 จ่ายทั้งหมด 10 ชั้น

                                 -  ชั้นที่ 1-6 จ่าย 10%

                                 -  ชั้นที่ 7    จ่าย 5%

                                 -  ชั้นที่ 8    จ่าย 3%

                                 -  ชั้นที่ 9    จ่าย 2%

                                 -  ชั้นที่ 10  จ่าย 1%

                              2 . โปรพิเศษ ชั้นที่ 4 รับเพิ่มอีก 500,000 บาท (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

                                 

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
(ณัฐวัสส์ นามวิชัยสกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

ประกาศ

 

                    เรื่อง Auto Shift คงเหลือของสมาชิก

 

                              เรียนสมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบ Auto Shift คงเหลือของท่านได้ที่ลิ้งค์

                     ด้านล่างนี้  

                              คลิกดู Auto Shift คงเหลือ

                                 

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

ประกาศ

 

                    เรื่อง การขึ้นราคาบัตรกดเงินสด

 

                              เรียนสมาชิกทุกท่านทางบริษัทฟอร์มอร์ไลฟ์จะทำการขึ้นราคาบัตรกดเงินสด

                     จากราคาเดิม 200 บาท เปลี่ยนแปลงราคาเป็น 250 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

                     2557   เป็นต้นไป
 

                                 

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

ประกาศ

 

                    เรื่อง การจัดส่งของ

 

                             บริษัทจะจัดส่งของให้สมาชิกทุกวันพุธและวันเสาร์เท่านั้น ปิดรับออเดอร์

                   เวลา 11.00 น. นอกเหนือจากวันดังกล่าว สมาชิกต้องออกค่าขนส่งเองเริ่มต้นที่ 200 บาท

                   


จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

ประกาศ

 

                    เรื่อง สมาชิกที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย

                              เรียนสมาชิกที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย กรณีที่สมัครสมาชิกและสมัครบัตรเงินสดของ

                    ทางบริษัท ให้แนบพาสปอร์ตหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ถ่ายสำเนาแนบมาพร้อม

                    เอกสารการสมัครทุกครั้ง

                                 

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

 

ประกาศ

 

             เรื่อง ปรับขึ้นราคาสินค้า

                         สืบเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงานและ

             การดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าของบริษัท แม้ว่าทางบริษัทจะพยายาม

             แบกรับภาระต้นทุนที่สูงขี้นเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกน้อยที่สุดมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม

             แต่บริษัทก็ไม่สามารถแบกรับภาระดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป จึงจำเป็นต้องมีการ

             ปรับราคาสินค้าบางชนิดของบริษัทขึ้น ได้แก่

                         เครื่องดื่มสมุนไพร โสมสี่แผ่นดิน จากราคา 800 บาท ปรับราคาเป็น 1000 บาท

                         เครื่องดื่มสมุนไพร มาดามปิ๊ง จากราคา 1000 บาท ปรับราคาเป็น 1200 บาท

                         เครื่องดื่มสมุนไพร ด็อกเตอร์แมน จากราคา 1000 บาท ปรับราคาเป็น 1200 บาท


                        โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

                                 

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

ประกาศ

 

                      เรื่อง ปิดรักษายอดของทุกเดือน

 

                                  บริษัททำการปิดรักษายอดระหว่างวันที่ 1 – 14 ของทุกเดือน

 
จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2556
  บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


 

 


 

 

 

 

เซ็นเตอร์กฤติรัชต์ หวังสวาสดิ์
473 ม.2 หมู่บ้านวัง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 086-8004805

 

 

 

 

โมบายเพยาว์ สำแดงเดช
58 ม.1 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 0892104195,0819867953

 

 

 

 

 มินิโมบายสมจิตร พลูสวัสดิ์

333 หมู่ที่6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โทร.091-8879912

 

 

 

มินิโมบายยุพิน ถิรางกูร
42  หมู่ที่5 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 085-3855395  

 

 

 

มินิโมบาย ณัฐพล เปาริก
260 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120


 

 

 

มินิโมบายภาสกร

373 หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น Tel. 083-086-1994

 

 
 
เกี่ยวกับเรา
  ผลิตภัณฑ์ใหม่ ฟอร์มอร์ไลฟ์
  โปรโมชั่่น ฟอร์มอร์ไลฟ์
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันและผลิตภัณฑ์ทั่วไป

เครื่องดื่มสมุนไพรพลูคาวผสมมะรุม ตรา เฮอร์บ่าเน่  สินค้าใหม่ 

 

   
 


ดิฉันมีความเชื่อมั่น และภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ที่เกี่ยวกับความรักความผูกพันกันในครอบครัว

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์
     ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

   - เครื่องดื่มสมุนไพร โสมสี่แผ่นดิน
   - ด็อกเตอร์แมน
   - โคเอ็นไซม์คิวเท็น
   - อัลฟัลฟ่า
   - กลูต้า พลัส
   - คอลลาเจนพลัส
   - เครื่องดื่มสมุนไพร มาดามปิ๊ง
   - เครื่องดื่มสมุนไพรพลูคาวผสมมะรุม

   ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  
- สบู่หอมผสมสมุนไพรไทย

แผนการตลาด
กิจกรรม
ข่าวสาร
โปรโมชั่น

   - โปรโมชั่นประจำเดือน
ตรวจสอบสายงาน
ขั้นตอนและวิธีการทำงานของ บ.ฟอร์มอร์ไลฟ์
   -  ขั้นตอนและวิธีการทำงาน
   -  ตัวอย่างการกรอก 1
   -  ตัวอย่างการกรอก 2

   -  ตัวอย่างการกรอก 3
   -  สรุปยอดรายงานส่งบริษัท

นโยบายและวิสัยทัศน์
ติดต่อเรา
แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แผนที่ ForMoreLife

8/38 ซอยลาดพร้าว 93 (โชคชัย 3) แยกสันติสุข 2 ถนน
ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์     02-542-1987-8, 084-1072288
โทรสาร       02-542-1989-90